Fraternity donates 200 turkeys Saturday morning

Updated: Nov. 20, 2022